دانشکـــده حـقــوق دانشگاه آزاد خوراسگان

گفتگـــو در مورد دانشــکـــده حــقــــوق دانشــگاه آزاد اســـلامــــی خوراســـــگــــان (تأسیس 1366)

در ســال 1366، هــــمــزمــان بــا تــأسـیـــس دانــشــــگاه، در ردیــــف اولـــیـــــن گــــروهــهای آموزشی دانشــگاه،عـلـیــرغـم فـقـدان هــیـأت عــلـمی،با دعــوت از شاخـــص تـــریــــن اســاتـــیــــــد حــقـــــــــــوق کــشـــــور،بـصـورت پــــــروازی،اقــــــــــدام بــه پــذیــــرش اولیـــن گـــــروه دانشجویان حـقــوق،در مقطـع کــارشــنـــاســــی نـــمــــود کـه بـــــخـــــــش عـــــظــیــــمــی از ایـشـــان، هـــم اکــنــــون جـــــزء قـــضـات، وکـلاء و سـردفــتـران باسابـقـه اصفهان محسوب می شوند.
نــبـــایــــد از نـظر دور داشــت کــــه در ایـــن بـــرهـــــه زمـــانـــی، پــذیـــــرش دانـشـــجـــــوی حـقـوق ، بـه دانـشــگــاهـــهــــای انـگـــشــــت شــمـــــاری هـــمــــچـــــون : دانـشــــگاه تـــــــــــهـــــران ، مــلّــــــی( شـهــــید بهشـــــتی) ، شیـــــــــراز و مشــــهـــــــد ، مـحـــــدود مـــــی شــــــد.


در ســال 1367، اقـــــــدام بــه پــــذیـــــرش اولیـــــــــــن گــــــــروه دانـشـــــــجــــویان کــارشنـــاســـــــــی ارشــــــد،در رشــــــتـــه حــقـــــوق خــصوصی نـــمــــود و کــمـــتــــــر از ده ســـــال بـــعـــــد، عــلاوه بـــر رشــــته حــقــــوق خـصـوصـــی، در رشـــته حـقــوق جــــــــــزا و جـــــــــــرم شنــاســی نــــیــــــز ، دانشجو پذیرفت . و هم اکــنون عــلاوه بـر پــذیــــرش دانشــــجـــوی دوره کارشناسی حـقــــوق قــــضــــایــــــــی ، در مـــــــــقطــــع کارشــنـــاســـی ارشدِ حــقــــوق جـــــــــــزا و جُـــــــــــرم شنــاســــی ، حــــقــــوق خــصـــوصـــی و فـــــقـــــــــه و مبـــانـــــی حــــقـــــــــوق اســـــلامـــــــی نـــیـــــز، اقـــــدام بـــه پــذیـــــرش دانـشـــجـــو میـــنـمــایـــد. و بیــشـــتــــر مــدرســیـــــن واحـــــد عــلــــــوم و تحـقـــیـــقــــا ت اصفهــــــــــان کـــه زیــــر نـــظــــــر واحــــــد خـــوراسگـــان اداره مـــیــشــــــود و از ســــــال 1388 در مـــــقـــــــطــــع دکتــــــــــــــــــــــری در رشـــــــــتـــــــــــــه هــای حـــقـــــوق جــــــــــزا و جُـــــــــــــرم شناسی ، حـــقــــــوق خـصــوصـــی و حــــــقـــــــوق عـــمــــومـــی  دانــشــــجــــــــــــو مـــــیــــــپــــــذیــــــــــــتــــرد نــــــــیـــــز از اعــضـــــای هــیـــــــــــأ ت عــلــــمــــی و اسـاتــیــــد هــــــــــــمــــکــــار دانـشــــکــــــــده حـــــقــــــــــــــوق دانشـــــــــــــگاه آزاد خوراســـــــگان می باشند.

گـــــــروه حـــقـــــــوق دانشــــگاه آزاد خــــــــوراســـگـــــــا ن ، اواسط سـال1388،با کســب ویــژگــی هــای یــــک دانـشـــکــــده، بــه دانـشـــکـــــده حــقـــــوق دانـشــــگاه آزاد خوراســــگـــــا ن، تـغــیـــیـــــــر نـــام داد و اعــــلام مــــوجــــودیـــت نـــمـــــود.

در طــــی ســالــیــــان گــذشـــتــــــه ، آنــچــــه که بــاعــث مـطـــرح شـــدن نـام گـــــــــروه حــــقــــــوق دانشـــگاه آزاد خوراســـگـــــا ن شده است ، عــــــــلاوه بـــــر داشـــتــــن ســـابـــقـــه طــــــولانـــی آن ، نـســبـــت بــــه بـســـیــــا ری از دانـشــگــــاهــهـــای دولــــتــــی، مــوفـقـــیــــت هـــای کـــــم نـــظــــیـــــر و غــــرور آفـــــرین دانـــش آمــــوخـــتــــگان حـــقـــــوق ایــــن دانـــشــــگاه ، در آزمــــون هـــای حــــرفــــه ای مــهـــــمـــی هـــمــــچـــــون : اســتــــخــــدام مشـــــاغــــل قـــضــــایـــــی ( قــــضــــاوت) ، کـــانـــــــون هـــا ی وکـــــــــلای دادگســــــتری، ســـردفــــــتری و... بوده است.

* اســامــی اســـاتـــیــــد مدعــــو گـــــــروه حـــقــــــــــــــــوق کـــه دانـــشــــجــــویان، افــتـــخــــار تــلـــمّــــذ نــــــزد ایــشــــا ن را داشـــتـــه اند :

1- دکـتـــــر ربـــــیعا   اســـــکینــــــــــــــــــی

2- دکـتـــــر حســــیـــــــن آقـــــــایــــی نیــــــا

3- دکـتـــــر نــجــــــــــاد علــــی الــــماســــی

4- دکـتـــــر ولــــی الـلـه انــــصــــــــــــــا ری

5- دکـتــــــر بـــهـــــروز تــــــقـــــی خــانــــی

6- دکـتـــــــر محـــــــمّـــدجــــــواد صفــــــا ر

7- دکـتـــــــر عــبــــدالـلـه شــــــــمـــــــــــس

8- دکـتـــــــر عـبّـــــــــاس شــــــــیـــــــــــری

9- دکـتـــــــر مـــحــــــمـــــود عـــــــرفـــا نی

10- دکـتــــــر ایـــــــــــرج گــــــلــــدوزیـــا ن

11- دکــتــــــر علــــــی مـحـــمّـــد مکــــرّمی

12- دکـتــــــر مــحـــمّد صــــالـــح ولــــیــــدی

* اســامــی مـــــــدیـــــــــــــران گــــــــــروه حــــــــــــقــــــــــــوق از ابــــتــــــدا تــا کـــــــــــــنـــــــــــــــــون :

1- دکـتـــــر بـــهــــــروز تــقــــــی خــــــــانــــــی

2- دکـتـــــر مــحــــمّــــدجـــــواد صفّــــــــا ر ( عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهــید بهشـتی )

3- دکـتـــــر علـی مــحـــمّـــد مـــکـــــرّمــــــی ( عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضـایـی و خـدمــات اداری قــوه قـضـــایــیـــه )

4- سیّـــد مــــــهـــدی عـــــــلّامــــــــــــــــــــــه

5- دکـتــــــر مــحــمـــــود مــــالــــمــــیــــــــــر

6- دکـتـــــــر علـــــــی رادان جـــبـــــــــــــــلّی

7- دکـتـــــــر مـجـــتــــبی نیـــــکدوســــــــــتـی

8- دکـتـــــــر مـــــــــــهـــــــــدی نـــــقـــــــــوی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط .  | 

*  سیّـد مـحـمّــــدصـــادق احـــمــــــدی ؛ دکتــرای حــقــوق خصوصی ؛ قاضـــی بازنشســــتــــه ، وکــــــیـل دادگــــســـتــــــری ؛ مدرسِ دروسِ حـــقوق اداری،اساسـی،تـجـــارت،کــــار تـــحـــقـــیــــقــــی ؛ درجــــــــه عــــلـــــمــــــی : مربـــــــی

*   اصغــــر احـمـدی موحّـــد ؛ دکتـــرای فـــقــــه و حــقـــوق جــــزای اســلامی ؛ رییس دادگاه تجـــدیــدنـــظر استان ، ریــیــــــس دادگاه کیـفــری اسـتان ، دادیــار دیـوان عالــی کــشور ، قـاضــی دادگـــاه عالــــی انــتظـامی قـــضــــات ؛ مـــــدرسِ دروسِ حــــقــــوق جــــزای اخـتـصـاصـی،آیـیـن دادرسـی کــیـــفـــــری،کــــار تـحــقــیــقــی ؛ درجـــه عـلــمــــی : اسـتـــادیــــار

مـنـوچـهـــر تـوسّلــــی نایینــــی ؛ دکــــترای حــقـــوق عـــمــــومـی ؛ مـــــدرسِ دروسِ حــقـــوق اداری،بـــــیــــن الـــمـــلــــــل،مــــتــــــون حـقـــــــوقـــــــی ؛ درجـــه عـلــــمـــــی : اســـتـــــادیــــار

*  سـیّد احــمـد تویسرکانی ؛ دکــترای عـلــم مـــنـقــول ، درجـــه اجـــتــــهـــاد حــــــــوزوی ؛ مـــــدرسِ دروسِ اصــــــول فــقــــــــــــه،قــواعـــد فــقـــــه و مــتـــــون فـــقـــــه ؛ درجـــــه عـــلـــمـــی : دانـــشــــــیــــار

مـحــمّــــد جــعـــفــــری فـشــارکـــی ؛ دکـتــــرای حـقـــوق خصـوصـی و سطح دو حــــوزوی ؛ وکیـــــل دادگســـتــری ؛ مــــدرسِ دروسِ حـقــــوق مـــدنــــی ؛ درجــــــه عــــلـــمــــی : اســـتــادیــار

مســعـــود حـــیـــدری ؛ دکتـــرای حــقــــوق جـــــزا و جــــرم شناسی ؛ وکــــــیـــــل دادگســـــتـــری ؛ مــــدرسِ دروسِ حــقــــوق جـــــزای عــــمــــــومــــــی،بزهـــکــــاری اطـــفــــال،کـــار تـحـــقـــیـــقـــــی ؛ درجـــــــه عــــلـــمـــــی : مــربـــــــی

عـــلـــی رادان جــبـلّی ؛ دکــتــــرای حــقــــوق خــصوصـــــی ؛ وکــیـــــل دادگــــســــتــــــری ؛ مــــــــدرسِ دروسِ مــــقــــــدمـــــه عــــلـــــــــم حــــقـــــوق،تـــجـــــارت،کـــارتــحــقیـــقـــی ؛ درجــــه عـــلــــمــــی : اســتـــادیــــار

احــــمــــدرضـــــا رفـــیـــــعی ؛ دکـــترای فــــقــــــه و مــبــــــانـــــی حــقــــوق اســـلامـــــی ؛ وکــــیــــــل دادگـــــــستـــری ؛ مــــدرسِ دروسِ اصـــول فــقـــــه،قــــواعــــــد فــــقـــــــه و مــــتـــــــون فـــــقــــــــــه ؛ درجــــه عــلـــــمـــــی : اسـتـادیـــــار

*  مـحــمّـــــدشـــریــــف شـــــاهـــــــی ؛ دکـــــترای حــقـــــــوق عــمــــومـــــــی ؛ پــــژوهشــــــگــــــر؛ مــــدرسِ دروسِ حــقــــوق اداری،اســـاســـی،کــار، کـــار تــحــقـــیــقــــــی ؛ درجـــه علمــــــی : مربـــــی

*  مـحــمّـــدکـــاظـــم عــمـــادزاده ؛ دکـــــترای حــقـــوق عـــمـــــومــــــــی ؛ وکـیــــــل و کـارشناس رسـمی دادگـسـتـری ؛ مــدرسِ دروسِ حـــقــــوق اداری،اســاســـی،بــیــــن الــمـــلــــل ؛ درجـــــه عـلـــمــــی : دانـــشــــیـــار

*  مــحـــمــــود مــالــمیــــر ؛ دکتـــرای عــــلــــوم ســیــاســــی( امنیــــت ملّـــــی ) ؛ رییـــس ســــابق دادگــــاه نــــظـــامــــــی یــــــک اســـتان ، وکیـــــل دادگـــســـــتـــــری ؛ مــــدرسِ دروسِ حـــــقـــــــوق جـــــــــزای عـــــمــــومــــــی،اخـــتــــصــــاصــــی،آیـــیــــن دادرســــــــــــــی کــیـــفـــــری،کـــــار تــحــــقــــیـــــقــــــی ؛ درجــــــــه عــلــــمــــــــی : اســتادیــــار حــقــــوق و عـــلـــــوم سیـــــاســــی

مـــهـــــــدی نـــقـــــــوی ؛ دکتــــرای حــقـــوق کــــیــــفری و جـــــــرم شــناســـی ؛ رییــس ســابــــق دادگـــــاه تجــــدیــدنــــظـــر اســـتان ، ریـیــس ســـابــــق دادگــــاه کــــیفـــــری اســــتان ، وکـــــیــل دادگـــــســـتری ؛ مدرسِ دروسِ حــقـــوق جــــــزای عــــمـــــومــــــی،اخـتـصاصــــی،آیــــیــــن دادرســـــی کــــیـــــفری،پـــلـــــیـــــس عــــلـــــمـــــی،جٌـــرم شـنـاسـی،کـــــار تحــــقیــــقی ؛ درجه عــلــمــی : اســـتــــادیـــــار

*  مـــجــتـــبـــی نیـــکـــدوســـتــــی ؛ دکــــــترای حــقــــوق خـصوصــی و سطــح ســـــه حـــوزوی ؛ وکیــــل دادگــســــــــتــــــری ؛ مدرسِ دروسِ حـــقـــــوق مــــدنــــی،مــــتــــون فـــقــــه،کــــارتـحـــقـــــیــــقی ؛ درجـــــه عــــلـــــمـــــــی : اســــتــــادیـــــار

+ نوشته شده در  ساعت   توسط .  | 

 * آقای عــلــی اکـــبــر آبــادگــــر ؛ وکـــیـــل دادگـســتـری

 * دکـتــر عـلـیـرضا آرش پـــور ( دکـتــرای حـقــوق بـیــن الـمــلـــل ) ؛  اسـتادیــار دانشـگاه اصـفـــهـــان ؛ وکـیــل دادگـســتـری

 * خانم زیـنـب پـورخـاقـان ( دانشجـوی دکـتــری حـقــوق بـیــن الـمــلـــل )

 * آقای هوشـنــگ جـعــفـــری قـــوام آبـادی ؛ وکـیــل دادگـســتـری ، جُــــــــرم شـــنـــا س

*       * دکـتــر مـحــمـــود جـلالـــی ( دکـتــرای حـقــوق بـیـن الـمــلـــل ) ؛ وکـیــل دادگـســتـری ، اسـتادیـار دانشـگاه اصـفـهـان

    * خانم الهـــــه دبیــــــر زاده ( دانشجـوی دکـتــری حـقــوق جـــــزا و جــــرم شـناســی ) ، وکـیــل دادگـســتــری

    * دکـتــر مـحــمّــدرضـا شـادمــان فــــر ( دکـتــرای حـقــوق جــــزا و جــــرم شـناســـی ) ، وکـیــل دادگـســتـری

 * دکـتــر مـهــدی شـهــابـــی ( دکـتــرای حـقــوق خـصــوصـــی ) ؛ اسـتـادیـار دانـشــگاه اصـفــهـــان

 * دکـتــر عـلــیـرضـا یــزدانـیــان ( دکـتــرای حـقــوق خـصــوصـــی ) ؛ اسـتـادیــار دانـشــگاه اصـفــهـــان

*  * دکـتــر رازمـیــک درمـگـــردیــچـــیــان [ کارشناس رشته های : ( حـقــوق قـضــایـــی ،حـســابــداری ، عـلــوم سـیــاســی ) ، کارشناس ارشـد در رشــته های : الـهــیــات( ادیـان و عــرفــان تـطـبـیـقــی ) ، عـلـوم سیـاســی( مـطـالـعـات مـنـطـــقه ای ) ، دکـتــرا در رشــتـه : روابــط بــیـــن الــمـــلــــل ] ، وکــیـل دادگـسـتـری


 *  خانم راضـیـــه عـبــدالـصـــمـــدی ( دانـشــجـــوی دکـتـــری حـقــوق خـصــوصـــی )

           * خانم مـریـــم قـــربــانی فــــــــر ( دانـشـــجـــــوی دکـتـــری حــقـــوق خـصـــوصـــی ) ؛ وکـیــل دادگــســتــــــری                               

 * دکـتــر مـحــمّدرضـا قـــــــمــــی ( دکـتـــرای حـقــوق خـصــوصـــی و اسـلامــــی ) ؛ ســردفــتـــر اســـناد رســــمــــــی

 * دکـتــر احـمـــد مـحــمّـــدی ( دکـتــرای حـقــوق خـصــوصــــی ) ؛ وکـیــل دادگـســتـری

 * دکـتــر مـحــمّـــد مـحــمّـــدی ( دکـتــرای حـقــوق خـصــوصـــی ) ؛ قـاضــی دادگــاه تـجــدیـــدنــظـــر اسـتــان اصـفــهـــان

 * دکـتــر مـجــیـــد مـیــرحـســیـــنــــی  ( دکـتــرای حـقــوق خـصــوصـــی ) ؛ قـاضــی دادگـســتـری اصـفــهــــان

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط .  |